L0PA BlE NGA ÇATlA DHE V.RET BURRlN 45-VJE ÇAR l ClLl ISHTE l SHTRlRË NË SHTRAT ME GRUAN E TlJ

Nje bu.rr.e 45-vjeçar ishte sh.t.rirë në sht rat me gr.uan e tij kur ka.f.sha prej rreth 8 metra r a mbi ta.

L opa prej një ton po kuIIoste në një kodër prapa shtëpisë së vogëI, në qytetin Caratinga, kur u ngjit në ç atinë e asbestit, e cila u she mb nën peshën e saj.

Ai u dër gua në spi tal dhe v d iq të nes ërmen, siç thuhet nga gj a kder dhja e br endshme.

Zoti Souza ishte i vetëdijshëm dhe dukej se ishte në një gjendje të mirë, por atij iu desh të pr iste shumë kohë për t’u p arë nga një mjek, thanë të afërmit.

Mediat vendase thonë se ky është in ci denti i tretë i tillë në rajon në tre vitet e fundit.

img src=”https://lajminexpress.com/wp-content/uploads/2021/09/68718186_brazilcow.jpg” alt=”” width=”259″ height=”282″ class=”alignnone size-full wp-image-20546″ />

Nuk pati vi k tima në dy i n cidentet e mëparshme.

Perktheu the pershtati LAJMINEXPRESS.COM