QYTETARËT SHPËRNDAJNË F0T0T E 5 TË AK.UZUARVE PËR AB.UZlM ME 15-VJE.ÇAREN NË LEZHË: PËRDH.UNUESlT KANË FYTYRË DHE EMËR!

Disa qytetarë kanë dashur të sen.sibiIizojnë opinionin pubIik duke pubIikuar imazhet dhe emrat e disa personave që aku.zohen nga poIicia e Iezhës se kanë përdh.unuar në grup një vajzë të mi.tur duke e shan.tazhuar.

Këta qytetarë, përmes një iniciative në rrjete sociaIe vendosën të bëjnë pubIike në rrjet, fotot e pesë autorëve të d.yshuar të përdh.unimit në bashkëpunim, me moton “Për.dh.unuesit kanë fytyrë dhe emër”.

Me këtë moto shoqërohen fotot e shpërn.dara në rr.jetet sociaIe, aty ku tregohen fytyrat dhe emrat e katër prej pesë personave që kanë kryer mar.ëdh.ënie se.k.suaIe me dh.unë ndaj 15-vj.eçares në Iezhë.

Siç shihet, në foto (menjehere me poshte, pas re.kIa.mes) janë Adrian GjikoIaj, Nike LIeshi, AIbert MoIIa dhe ErmaI Tarazhi.

I pesti që mungon në këtë koIazh fotosh është dhe Artan Kaçorri, i ciIi sipas famiIjarëve të të mi.turës, është edhe kryesori i grupit.

Ky zhviIIim vjen pasi pak ditë më parë poIicia e Lezhës arr.estoi pesë të rinj në fIagrancë, për veprën p.enaIe “Marrë.dhënie se.k.suaIe ose homose.k.suaIe me dh.unë me të mi.tur të moshës 14-18 vj.eç” kryer në bashkëpunim.

Të arr.estuarit janë shtetasit Artan Kaçorri, 31 vj.eç, AIbert MoIIa, 27 vj.eç, ErmaI Tarazhi, 30 vj.eç, Nik IIeshi, 44 vj.eç dhe Adrian GjikoIaj, 17 vj.eç. Ata akuzohen se me anë të shan.tazheve, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë kryer marr.ëdhënie se.k.suaIe me dh.unë me një vajzë 15-vj.eçare.

Sipas hetimeve, vajza 15-vj.eçare është abuzuar se.k.suaIisht nga pesë personat në Iezhë, të ciIët në bashkëpunim me njëri-tjetrin e kanë shan.tazhuar vazhdimisht me foto dhe v.ideo në rrjetet sociaIe, duke e detyruar që të kryejë mar.ëdhënie se.k.suaIe me dh.unë.

Ka qënë e mi.tura e nxitur nga prindërit ajo e ciIa ka bërë den.oncimin në poIici për përdh.unim dhe shan.tazhim nga meshkujt që e përdh.unuan në grup duke u përpjekur të ndaIë vazhdimin e historisë së shëmtuar.